Rajah 9


Rajah 9. 195cm x 145cm. Akrilik di Atas Kanvas. 2016