Rajah 8

 
Rajah 8. 55cm x 55cm. Akrilik di Atas Kanvas. 2016