Rajah 6


Rajah 6. 55cm x 55cm. Akrilik di Atas Kanvas. 2016