Rajah 2

Rajah 2. 195cm x 145cm. Akrilik di Atas Kanvas. 2016