Rajah 14

 
Rajah 14. 55cm x 55cm. Akrilik di Atas Kanvas. 2016