Rajah 13


Rajah 13. 55cm x 55cm. Akrilik di Atas Kanvas. 2016