Rajah 12


Rajah 12. 55cm x 55cm. Akrilik di Atas Kanvas. 2016