Rajah 1


Rajah 1. 55cm x 55cm. Akrilik di Atas Kanvas. 2016