Rajah 10

Rajah 10. 55cm x 55cm. Akrilik di Atas Kanvas. 2016