Rajah 5


Rajah 5. 55cm x 55cm. Akrilik di Atas Kanvas. 2016