Rajah 4


Rajah 4. 55cm x 55cm. Akrilik di Atas Kanvas. 2016