Rajah 7


Rajah 7. 55cm x 55cm. Akrilik di Atas Kanvas. 2016