Rajah 3

Rajah 3. 55cm x 55cm. Akrilik di Atas Kanvas. 2016