Rajah 11


Rajah 11. 55cm x 55cm. Akrilik di Atas Kanvas. 2016